Bảo Việt An Gia

BẢO VIỆT AN GIA

Đối tượng được bảo hiểm:

  • Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ mười lăm (15) ngày tuổi đến sáu mươi lăm (65) tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Quy tắc bảo hiểm. Người được bảo hiểm chỉ được tham gia đến sáu mươi lăm (65) tuổi với điều kiện đã tham gia liên tục trước đó từ năm sáu mươi (60) tuổi.
  • Trường hợp trẻ em dưới mười tám (18) tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ hoặc Bố/Mẹ đã tham gia ít nhất một loại hình Bảo hiểm Sức khỏe, Chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo hiểm Bảo Việt. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn chương trình của Người được bảo hiểm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH
Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn:

  • Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm khiến Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị nội trú và hoặc phẫu thuật nội trú tại bệnh viện.
  • Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, quyền lợi này áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả được quy định trong Bảng quyền lợi bảo hiểm đính kèm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG
Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm tham gia Điều khoản bổ sung này các chi phí y tế phát sinh điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản trong thời hạn bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn cá nhân: Bảo hiểm cho trường hợp chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Bảo hiểm sinh mạng: Bảo hiểm trường hợp chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do nguyên nhân không phải là tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ những điểm loại trừ quy định tại Phần IV của Quy tắc bảo hiểm.

Bảo hiểm nha khoa: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm chi phí y tế điều trị răng bệnh lý được quy định trong Quy tắc bảo hiểm. Điều trị răng được giới hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh có hợp tác với Bảo Việt.

Bảo hiểm thai sản: Áp dụng với Người được bảo hiểm có độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Phải tham gia cùng Quyền lợi bảo hiểm chính chương trình Bạch Kim hoặc Kim Cương.